راهکار ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه و تست نفوذ


همواره حفظ امنیت بسیار سخت تر از نفوذ بوده است، در زمان نفوذ تنها با وجود یک روزنه امکان دسترسی به داده ­ها فراهم می­ گردد، این درصورتی است که برای ایمن سازی می­ بایست با هزینه زیاد تمامی استانداردها رعایت شده و تمامی رخنه­ ها بررسی گردد.
به همین منظور و با هدف ارتقاء سطح امنیت شبکه، در مرحله نخست باید نسبت به رخنه­ های امنیتی موجود در شبکه سازمان خود و روزنه­ های نفوذ، اطلاعات جامعی کسب نمود، به همین منظور در این راهکار با تهیه­ ی چک لیست­های امنیتی، ارزیابی مخاطرات شبکه، تست نفوذ و آسیب پذیری شبکه و درنهایت ارائه نقاط آسیب پذیری شبکه سعی شده است تا برای مدیران شبکه امکان ایمن سازی فراهم گردد.