راهکار پروتکل‌های مسیریابی IGP و BGP


طراحی، پیاده­ سازی، عیب­ یابی و بهینه­ سازی زیرساخت شبکه و پروتکل­ های مسیریابی IGPو BGP از مجموعه­ فعالیت­هایی است که در این راهکار پیش بینی شده است.