راهکار امنیتی شبکه‌ی ارائه‌دهندگان سرویس


ایمن ­سازی شبکه­ ارائه دهندگان سرویس، طراحی و پیاده ­سازی راهکارهای امنیتی مانند RTBH و CoPP برروی شبکه­ ارائه دهندگان سرویس و ارائه راهکارهای AAAبه صورت یکپارچه و مرکزی، از مجموعه­ فعالیت­هایی است که در این راهکار پیش بینی شده است.