راهکار بهینه‌سازی دسترس‌پذیری شبکه و ارائه‌ی راهکارهای مبتنی بر Traffic Engineering


 طراحی، پیاده­ سازی، عیب­ یابی و بهینه­ سازی زیرساخت شبکه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود دسترس­ پذیری شبکه مبتنی بر TE از مجموعه­ فعالیت­هایی است که در این راهکار پیش بینی شده است.