راهکار ویدئو کنفرانس


به کمک این راهکار کاربران شبکه می‌توانند با یکدیگر مکالمه تصویری داشته باشند، جهت ارائه این راهکار از گوشی­ های دوربین­ دار و تجهیزات کنترل تماس و تصویر شرکت­ Cisco استفاده شده است.
این سرویس در دو سطح متفاوت قابل ارائه می­باشد، سری اول تجهیز اتاق کنفرانس بوده و سری دوم ارائه سرویس کنفرانس صوتی و تصویری می باشد، در گروه اول به مشترکین تجهیزاتی پیشنهاد می­ گردد که امکان برگزاری جلسات را بر مبنای تکنولوژی کنفرانس فراهم می­ نماید و درسری دوم خدمات،مشترکین با استفاده از گوشیهای دوربین دار امکان برگزاری کنفرانس صوتی و تصویری را دارا می باشند.