هزینه های بالای کابل کشی و محدودیت های ایجاد شده در شبکه های کابلی باعث مطرح شدن زیر ساخت شبکه های بی سیم و افزایش استقبال روز افزون از این زیر ساخت گردید. افزایش استقبال صورت گرفته از این زیرساخت چالش های زیادی را در رابطه با قابلیت اطمینان این زیر ساخت مطرح نمود. شرکت های زیادی شروع به ارائه تجهیزات در زمینه زیر ساخت شبکه های بی سیم نمودند. در این میان شرکت سیسکو یکی از پیشگامان ارائه تجهیزات در این حوزه می باشد. در ادامه با چهار قابلیت اصلی این تجهیزات که منجر به ارائه سرویس با کیفیت می گردد نمایش داده شده است.