نگاهی به دوره های آموزشی


دوره های تخصصی ذیل توسط کارشناسان شرکت مهندسی افق داده ها ایرانیان تدریس گردیده است:
 
 1. دوره Ciscoworks LMSموسسه مالی اعتباری مهر
 2. دوره Ciscoworks LMSشرکت پخش فرآورده ­های نفتی (شرکت پتسا)
 3. دوره Foundry FCNA، پروژه شبکه دوربین های نظارتی برج ميلاد
 4. دوره CCNAآموزشگاه تدبیراندیشان آلوارس
 5. دوره CCNPآموزشگاه تدبیراندیشان آلوارس
 6. دوره CCNAآموزشگاه افق داده­ها ایرانیان
 7. دوره CCNP Routeآموزشگاه افق داده­­ ها ایرانیان
 8. دوره CCNP Switchآموزشگاه افق داده­ ها ایرانیان
 9. دوره Cisco CSEشرکت اندیشه نگار پارس
 10. دوره Ciscoworks LMSبانک اقتصاد نوین
 11. دوره های CCNAبانک قوامین
 12. دوره های BGPو CCNP Switchبیمه سامان
 13. دوره CCNP Tshootمرکز ملی فضای مجازی
 14. دوره Juniper JNCIA-Junos  و JNCIS-SECبیمه سامان
 15. دوره Juniper JNCIA-Junos  شرکت مبین نت
 16. دوره CCNP Voiceمخابرات استان کرمانشاه
 17. دوره نرم افزار مدیریت شبکه سرویس پروایدر Cisco ANAمخابرات استان خراسان رضوی
 18. دوره نرم افزار مدیریت شبکه سرویس پروایدر Cisco ANAمخابرات استان بوشهر
 19. دوره C#  آموزشگاه آزاد مشهد
 20. دورهCVOICE  انستییتو ایزایران
 21.  دوره CCNA VOICE  انستییتو ایزایران
 22. دوره CIPT  انستییتو ایزایران
 23. دورهMeeting Place  (سرویس کنفرانس صوتی تصویری) انستییتو ایزایران
 24. دورهCCNA  انستییتو ایزایران
 25. دوره Routing & MPLS Traffic Explorerشرکت زیرساخت مخابرات
 26. دوره های CCNA, Network Plusموسسه فرهنگی PRP، شرکت ایران سولار
 27. دوره Packet Designشرکت زیرساخت مخابرات
 28. دوره تخصصی ITILبانک کشاورزی (بخش فناوری اطلاعات، اداره رایانه)
 29. دوره تخصصی ITILبانک کشاورزی (بخش مدیریت ریسک)
 30. دوره تخصصی ITILراهداری جمهوری اسلامی ایران (بخش فناوری اطلاعات، IT)
 31. دوره تخصصی ITIL v3بانک اقتصاد نوین (مدیران، معاونان IT)