طرح مهاجرت از IPv4 به IPv6


ارائه راهکارهای جامع به منظور مهاجرت شبکه­ ارائه دهندگان سرویس از IPv4به IPv6، طراحی و پیاده­ سازی شبکه­ ارائه دهندگان سرویس مبتنی بر IPv6و IPV4، ارائه تحلیل و مشخص نمودن استراتژی در زمان مهاجرت از IP4به IPv6، از مجموعه­ فعالیت­هایی است که در این راهکار پیش بینی شده است.