بهبود کیفیت سرویس شبکه ی ارائه دهندگان سرویس


محاسبه، طراحی و پیاده­ سازی کیفیت سرویس برروی شبکه­ های ارائه دهندگان سرویس، عیب­ یابی و بهینه ­سازی مصرف پهنای باند شبکه­ های گسترده و محلی و ارائه­ راهکارهایی جهت افزایش سطح دسترس­ پذیری سرویس، از مجموعه­ فعالیت­هایی است که در این راهکار پیش بینی شده است.