راهکارهای توزیع ترافیک کاربران


 با رشد ترافیک مشترکین و استفاده روزافزون از سرویس ­های مرکزداده، مدیران با چالش کیفیت سرویس دهی در زمان اوج ترافیک کاربران مواجه می گردند، در این راهکار سعی شده است تا با استفاده از ارائه طرح توزیع ترافیک کاربران، کیفیت سرویس دهی را در مرکز داده ارتقا بخشید.
در این طرح از محصولات و راهکارهای شرکت­هایی مانند Cisco، HP، EMC، F5و Vmwareجهت ارائه طرح بهینه استفاده خواهد گردید.