مهاجرت


این سرویس از مجموعه­‌ای از فرآیندها و فعالیت‌­ها تشکیل شده است. چرخه‌ی ارائه‌ی این سرویس به صورت استاندارد از چهار فرآیند اصلی زیر تشکیل می‌شود:

  • — فاز اول: شناخت و ارزیابی
  • — فاز دوم: ارائه‌ی طرح تفصیلی
  • — فاز سوم: تدوین طرح گام به گام مهاجرت
  • — فاز چهارم: اجراء