با توجه به مشکلات و پیچیدگی­ هایی که شبکه های کابلی داشتند، زیر ساخته شبکه های بی سیم مورد استقبال بیشتری قرار گرفت. استقبال روز افزون از این زیرساخت چالش های بیشتری مشخص شد. در این میان شرکت های بسیاری ارائه راهکارهای بی سیم را آغاز کردند.