راهکار ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه و تست نفوذ


همواره حفظ امنیت بسیار سخت‌تر از نفوذ بوده است؛ در زمان نفوذ، تنها با وجود یک روزنه امکان دسترسی به داده‌­ها فراهم می­‌گردد؛ این در صورتی است که برای ایمن‌سازی می­‌بایست با هزینه‌ی زیاد تمامی استانداردها رعایت شده و تمامی رخنه‌ها بررسی گردد.

به همین منظور و با هدف ارتقاء سطح امنیت شبکه، در مرحله‌ی نخست باید نسبت به رخنه‌های امنیتی موجود در شبکه‌ی سازمان خود و روزنه‌های نفوذ اطلاعات جامعی کسب نمود. به همین منظور در این راهکار با تهیه‌ی چک لیست‌های امنیتی، ارزیابی مخاطرات شبکه، تست نفوذ و آسیب‌پذیری شبکه و در نهایت ارائه‌ی نقاط آسیب‌پذیری شبکه سعی شده است تا برای مدیران شبکه امکان ایمن‌سازی فراهم گردد.