راهکار امنیتی شبکه‌ی ارائه‌دهندگان سرویس


ایمن‌سازی شبکه‌ی­ ارائه‌دهندگان سرویس، طراحی و پیاده‌­سازی راهکارهای امنیتی مانند RTBH و CoPP بر روی شبکه‌ی­ ارائه‌دهندگان سرویس و ارائه‌ی راهکارهای AAA به صورت یکپارچه و مرکزی، از مجموعه­ فعالیت‌­هایی است که در این راهکار پیش‌بینی شده است.