راهکار توزیع ترافیک کاربران


با رشد ترافیک مشترکین و استفاده‌ی روزافزون از سرویس‌­های مرکز داده، مدیران با چالش کیفیت سرویس‌دهی در زمان اوج ترافیک کاربران مواجه می‌گردند. در این راهکار سعی شده است تا با استفاده از ارائه‌ی طرح توزیع ترافیک کاربران، کیفیت سرویس‌دهی را در مرکز داده ارتقاء بخشید.

در این طرح از محصولات و راهکارهای شرکت‌­هایی مانند 
Cisco، HP، EMC، F5 و VMware جهت ارائه‌ی طرح بهینه استفاده خواهد گردید.